Sankcje za niewydanie paragonu – § 6 ust. 1 pkt 1.

  • Home
  • Porady
  • Sankcje za niewydanie paragonu – § 6 ust. 1 pkt 1.
Niewydanie Paragonu
paź 28, 2022

Każdy przedsiębiorca ma pewne obowiązki związane z prowadzeniem swojego biznesu. Czy przedsiębiorcom grożą jakiekolwiek sankcje za niewydanie paragonu? Jakie regulacje dotyczą sprzedaży stacjonarnej i online? Wiele kwestii regulują przepisy.

Sprzedaż paragonowa — przepisy

Obowiązki pracodawcy dotyczące wystawiania paragonów i faktur opisuje art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy VAT. Podatnik, który przy pomocy kasy rejestrującej prowadzi ewidencję sprzedaży, ma obowiązek wystawić i wydać paragon fiskalny lub fakturę. Dokument ma mieć postać papierową, lub elektroniczną — za zgodą nabywcy. Jeśli sprzedawca wystawia e-paragon musi uzgodnić z nabywcą, w jaki sposób go prześle.

Dodatkowe regulacje znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących w § 6 ust. 1 pkt 1. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić i wydać paragon fiskalny nabywcy, nie później niż w chwili przyjęcia należności, nawet bez żądania nabywcy. Nie ma znaczenia forma płatności. Paragony w formie elektronicznej możemy wystawić przy użyciu kasy online, lub wirtualnej kasy fiskalnej. Kasa fiskalna musi spełniać wymagania techniczne do wystawiania e-paragonów. Nabywca musi zgodzić się na taką formę, a kasa musi posiadać odpowiednie funkcje do wysyłki e-paragonu w wybranej przez klienta formie.

Niewydanie paragonu nabywcy

Co rozumiemy przez wydawanie i niewydanie paragonu? Przepisy tego nie określają. Odwołując się do definicji samego słowa „wydać”, możemy rozumieć, że paragon należy:

  • wydrukować,
  • dostarczyć klientowi w oryginalnej formie.

Przedsiębiorca nie musi tego robić tylko wtedy, gdy nabywca chce otrzymać fakturę. Dokumentem dla klienta, który potwierdza sprzedaż, jest wtedy faktura VAT. Oryginał paragonu fiskalnego i kopię faktury zachowuje podatnik.

Warto zaznaczyć, że obowiązek wydania paragonu, nie oznacza obowiązku jego przyjęcia przez kupującego. Nabywca nie musi odbierać paragonu, ale musi mieć możliwość jego przyjęcia przy każdej transakcji. Przedsiębiorca jest zobligowany do wydruku paragonu zawsze w miejscu i czasie dokonania transakcji. Musi poinformować o tym klienta, zaoferować mu odbiór i udostępnić go nabywcy w dostępnym miejscu. Można przez to rozumieć, że samo wydrukowanie paragonu w czasie dokonywanie transakcji nie jest zgodne z przepisami, jeśli nabywca otrzyma go np. 7 dni później elektronicznie.

Sankcje za niewydanie paragonu klientowi

Przepisy nie regulują kwestii sankcji dla klienta. Nie ma on obowiązku odebrać paragonu fiskalnego, więc może zostawić go w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorca, prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, musi ten paragon wydać. Jeśli tego nie zrobi, dokonuje wykroczenia, lub przestępstwa skarbowego.

Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których przedsiębiorca nie udostępnia kupującemu paragonu fiskalnego. Nabywca nie ma wtedy możliwości odebrać tego dokumentu, a o tę możliwość tutaj chodzi.

Jeśli zaoferowaliśmy kupującemu odebranie paragonu, a on tego nie zrobił, to nie grożą nam żadne sankcje. Nawet w przypadku zniszczenia, czy zutylizowania paragonu nie zostaniemy ukarani.

Wystawienie paragonu, a jego wydanie to dwie różne sprawy. Wydanie rozumiemy więc jako umożliwienie odbioru paragonu, udostępnienie go nabywcy. Każde niewydanie paragonu naraża nas na sankcje, które przewiduje Kodeks karny skarbowy.

Dodaj komentarz