Warunki licencji 4 Inclusive dla wersji DEMO programu Mobikasa

Firma „Varico: w biznesie warto na nas liczyć” z siedzibą w Poznaniu przy pl. Andersa 1/133, zwana dalej Licencjodawcą, udziela przedsiębiorstwu lub osobie nabywającej prawa licencyjne do niniejszego Programu, zwanej dalej Licencjobiorcą, licencji 4 Inclusive na podanych niżej warunkach wraz z określeniem zasad licencji 4 Inclusive oraz wyłączenia rękojmi.

Warunki użytkowania programu

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z programu przez czas 60 dni od dnia zainstalowania aplikacji lub przez pierwsze 120 uruchomień. Po tym czasie program należy odinstalować lub wykupić komercyjną licencję 4 Inclusive. Wersję komercyjną można należy zainstalować w inne miejsce niż wersję DEMO, gdyż nie jest możliwa kontynuacja pracy z wpisanymi już danymi. Zgodnie z prawem baza danych wersji fiskalnej musi być pusta.
 2. Licencjodawca zezwala na tworzenie kopii zapasowych dla celów archiwalnych.
 3. Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji programu, jego dekompilacji, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian bez zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie.
 4. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jedna całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku.
 5. Użytkownik nie ma prawa do wynajmowania, wydzierżawiania lub oddawania w nieodpłatne używanie programu lub jego części.
 6. Niniejsze oprogramowanie chronione jest prawem autorskim, które należy do Licencjodawcy.

Warunki Licencji 4 Inclusive dla wersji DEMO

 1. Licencję 4 Inclusive można wykonać wyłącznie u Licencjodawcy programu i trwa ona 60 dni od daty instalacji programu.
 2. Licencja 4 Inclusive uprawnia Licencjobiorcę do konsultacji telefonicznych, elektronicznych za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych lub osobistych w siedzibie Licencjodawcy wyłącznie w zakresie użytkowania Programu, to jest jego konfiguracji oraz istniejącej funkcjonalności. Jeżeli przeprowadzenie konsultacji i wykonanie w tym zakresie licencji wymaga wykorzystania przez Licencjodawcę danych serwisowych znajdujących się na twardym dysku Licencjobiorcy lub innych materiałów Licencjobiorcy (np. wydruków), wykonanie licencji jest uzależnione od przekazania wyczerpujących materiałów przez Licencjobiorcę. Licencjodawca zapewnia, że otrzymane materiały objęte będą poufnością i wykorzystane tylko w celu związanym z zapewnieniem Licencjobiorcy należytego korzystania z Programu.
 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową. Dane te mogą być gromadzone przez Licencjodawcę bez dodatkowej zgody Licencjobiorcy w wyłącznym celu zapewnienia jakości i funkcjonalności Programu. Bez zgody Licencjobiorcy nie będzie możliwe zidentyfikowanie w jakikolwiek sposób Licencjobiorcy lub konkretnego użytkownika.
 4. Licencjodawca nie zapewnia aktualizacji programu w trakcie trwania licencji 4 Inclusive dla wersji DEMO.

Wyłączenie rękojmi i odpowiedzialności za straty

 1. Licencjobiorcy nie przysługuje w żadnym zakresie rękojmia, która niniejszym zostaje wyłączona.
 2. Licencjodawca zapewnia, że Program został stworzony z zachowaniem należytej staranności, bez przyjęcia odpowiedzialności za jego działanie w sposób należyty i oczekiwany. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę związane z używaniem Programu, a w szczególności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych, przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia lub z braku możliwości użycia programu nawet jeśli Licencjodawca został uprzedzony o możliwości powstania takich okoliczności.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również niezakłócone korzystanie i posiadanie Programu. 
 4. Licencjodawca nie gwarantuje również, że Program jest odpowiedniej dla kupującego jakości i że będzie nadawał się do zamierzonego przez Licencjobiorcę celu i użytku. Licencjodawca informuje Licencjobiorcę, że Program jest produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach.
 5. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Licencjodawcy względem Licencjobiorcy nie przekroczy sumy, jaka Licencjobiorca zapłacił przy zakupie programu.

Niniejsze warunki stanowią wyłączną podstawę praw oraz obowiązków stron w zakresie objętym jej przedmiotem i uchyla wszelkie wcześniejsze ustalenia oraz uzgodnienia stron w tym zakresie. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej z dowodem doręczenia ich drugiej stronie. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać na tle niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy. Wszelkie spory prowadzone będą w języku polskim.

Wersja warunków licencji 4 Inclusive dla wersji DEMO programu Mobikasa z dnia 20.01.2022.