Warunki Licencji 4Inclusive

Warunki licencji użytkowania aplikacji Mobikasa

Firma „Varico: w biznesie warto na nas liczyć” z siedzibą w Poznaniu przy pl. Andersa 1/133, zwana dalej Licencjodawcą, udziela przedsiębiorstwu lub osobie nabywającej prawa licencyjne do niniejszego Programu, zwanej dalej Licencjobiorcą, licencji 4 Inclusive na podanych niżej warunkach wraz z określeniem zasad licencji 4 Inclusive oraz wyłączenia rękojmi.

Uwaga:
Z momentem zainstalowania Programu Licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki wieczystego użytkowania programu, jak również warunki licencji 4 Inclusive i zasady wyłączenia rękojmi. Jeżeli Licencjobiorca nie wyraża zgody na związanie się poniższymi warunkami powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zestawu (Program wraz ze wszystkimi nośnikami i dokumentacją o ile zostały wydane) zwrócić go Licencjodawcy. Zwrócenie tak określonego zestawu w zastrzeżonym terminie przy jednoczesnym zaniechaniu instalacji i użytkowania Programu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży Programu.

WARUNKI WIECZYSTEGO PRAWA DO UŻYTKOWANIA PROGRAMU

1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do Programu, jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z Programu, co Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości z zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania.
2. Licencjodawca nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do Programu.
3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu wraz z wyrażającą go dokumentacją.
4. Wieczyste prawo do użytkowania programu jest udzielone na czas nieokreślony.
5. Wieczyste prawo do użytkowania programu obejmuje prawo do korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci operacyjnej komputera lub zainstalowanie w pamięci stałej komputera np. na dysku twardym,
b) dostosowanie Programu bez naruszania zasad określonych w niniejszej licencji, jak i przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie praw autorskich do platformy sprzętowej oraz konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę,
6. Licencja jest udzielane na korzystanie z Programu jako całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane do osobnego użytku.
7. Jedna licencja jest zawsze udzielana na używanie na jednym komputerze Licencjobiorcy. W przypadku chęci skorzystania z Programu na innym komputerze Licencjobiorca jest zobowiązany do wykupienie kolejnej licencji. Nie ma możliwości przeniesienia licencji na inny komputer co jest wymogiem prawnym.
8. Dodatkowe i szczegółowe określenie pól eksploatacji, dokładne oznaczenie Programu, jak również wskazanie czasu trwania licencji jest każdorazowo oznaczone na fakturze VAT. Dane wskazane na fakturze VAT stanowią uzupełnienie niniejszych warunków licencji i wiążą Licencjobiorcę.
9. Program może być zainstalowany wyłącznie na jednym wybranym przez Licencjodawcę komputerze. Po zainstalowaniu nie ma możliwości zmiany wybranego komputera.
10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, jak również nie jest uprawniony do przekazania Programu do korzystania osobom trzecim pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, ani w całości ani w części, na podstawie innego tytułu prawnego. Odnosi się to również do dokumentacji.
11. Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji programu, jego dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Programu, tłumaczenia, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian bez zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Licencjobiorca nie jest uprawniony do publicznego rozpowszechniania Programu.
12. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na utworzenie trzech kopii zapasowych Programu dla celów archiwalnych. Licencjobiorca nie jest uprawniony do tworzenia kopii dokumentacji, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W pozostałym zakresie zwielokrotnienie programu w całości lub w części, trwałe lub czasowe jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Licencjodawcy. Wskazane kopie Programu nie mogą być używane równocześnie z Programem. Tworząc kopię zapasową Licencjobiorca jest obowiązany do reprodukcji na tej kopii zastrzeżenia praw autorskich Licencjodawcy oraz innych odpowiednich opisów, które znajdowały się na oryginale Programu.
13. Licencjobiorca nie może przenieść licencji na kogokolwiek.
14. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych warunków licencji Licencjodawca może je wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niezależnie Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego (art. 78 i nast. ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W razie wypowiedzenia niniejszych warunków licencji Licencjobiorca zobowiązany będzie do wydania całości otrzymanego Programu i ewentualnych aktualizacji wraz ze wszystkimi nośnikami i dokumentacją (w tym utworzonymi kopiami), jak również usunięcia Programu z komputera w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie.
15. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową. Dane te mogą być gromadzone przez Licencjodawcę bez dodatkowej zgody Licencjobiorcy w wyłącznym celu zapewnienia jakości i funkcjonalności Programu. Bez zgody Licencjobiorcy nie będzie możliwe zidentyfikowanie w jakikolwiek sposób Licencjobiorcy lub konkretnego użytkownika.

WARUNKI LICENCJI 4 INCLUSIVE

1. Licencjodawca umożliwia wymianę w ciągu roku wadliwego fizycznie nośnika (o ile został wydany). Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu wad fizycznych nośnika ograniczona jest wyłącznie do wymiany nośnika na wolny od wad. Licencjodawca przenosi na Licencjobiorcę własność wydanych nośników Programu.
2. W ramach ważności licencji 4 Inclusive Licencjobiorcy przysługuje prawo do otrzymywania od Licencjodawcy nieodpłatnie nowych wersji Programu w ramach jego aktualizacji.
3. Aktualizacje Programu są instalowane automatycznie.
4. Licencjodawca dołoży starań, aby informować Licencjobiorcę o dostępnych aktualizacjach lecz nie jest do tego zobligowany.
5. Licencja 4 Inclusive uprawnia Licencjobiorcę do konsultacji telefonicznych, elektronicznych za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych wyłącznie w zakresie użytkowania Programu, to jest jego konfiguracji oraz istniejącej funkcjonalności. Jeżeli przeprowadzenie konsultacji i wykonanie w tym zakresie licencji 4 Inclusive wymaga wykorzystania przez Licencjodawcę archiwum znajdującego się na twardym dysku Licencjobiorcy lub innych materiałów Licencjobiorcy (np. wydruków), wykonanie licencji 4 Inclusive jest uzależnione od przekazania wyczerpujących materiałów przez Licencjobiorcę. Licencjodawca zapewnia, że otrzymane materiały objęte będą poufnością i wykorzystane tylko w celu związanym z zapewnieniem Licencjobiorcy należytego korzystania z Programu.
6. Po upływie okresu ważności licencji 4 Inclusive Licencjobiorca ma prawo do płatnego odnowienia licencji 4 Inclusive.
7. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie opłacił całości lub części licencji 4 Inclusive Licencjodawca ma prawo do zablokowania w części lub w całości możliwości użycia Programu.

WYŁĄCZENIE RĘKOJMI

1. Licencjobiorcy nie przysługuje w żadnym zakresie rękojmia, która niniejszym zostaje wyłączona.
2. Licencjodawca zapewnia, że Program został stworzony z zachowaniem należytej staranności, bez przyjęcia odpowiedzialności za jego działanie w sposób należyty i oczekiwany. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę związane z używaniem Programu, a w szczególności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również niezakłócone korzystanie i posiadanie Programu.
3. Licencjodawca nie gwarantuje również, że Program jest odpowiedniej dla kupującego jakości i że będzie nadawał się do zamierzonego przez Licencjobiorcę celu i użytku. Licencjodawca informuje Licencjobiorcę, że Program jest produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach.

Niniejsze warunki stanowią wyłączną podstawę praw oraz obowiązków stron w zakresie objętym jej przedmiotem i uchyla wszelkie wcześniejsze ustalenia oraz uzgodnienia stron w tym zakresie. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej z dowodem doręczenia ich drugiej stronie. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać na tle niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy. Wszelkie spory prowadzone będą w języku polskim.

Wersja warunków licencji 4 Inclusive z dnia 30.08.2021.