Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla wersji DEMO

Warunki, cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą pl. Andersa 1/133 w Poznaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia zamówienia i korzystania z wersji demonstracyjnych programów Administratora oraz w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i wydarzeniach promocyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów Administratora wskazanych powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania tych czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania wymienionych czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przesłania przez Pana/Panią do Varico informacji o zakończeniu korzystania z wersji demonstracyjnej lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Varico narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Korzystając z wersji DEMO oprogramowania Mobikasa wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przez Varico końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu przekazywania na podany adres e-mail (w tym newslettera) i/lub numer telefonu informacji o ważnych zmianach w programach, informacji handlowych związanych z działalnością Varico, w tym w szczególności ofert, cenników i innych informacji, służących promocji towarów i usług.

Wersja klauzuli RODO z dnia 26.01.2022 r.